Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2021 r.

15 stycznia, 2021
Logo śląskie

Szanowni Państwo, Wojewoda Śląski Decyzją z dnia 15.01.2021 r. uchylił Decyzję z dnia 19.10.2020 roku o czasowym zamknięciu Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie Województwa Śląskiego. Zgodnie z wydaną decyzją Środowiskowe Domy Samopomocy na terenie Województwa Śląskiego wznawiają działalność od dnia 18 stycznia 2021 roku do odwołania.

W najbliższy poniedziałek tj.18 stycznia 2021 roku będziemy się kontaktować z Państwem w sprawie wznowienia działalności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

Poniżej pełna treść Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15.01.2021 roku.

DECYZJA NR PSI.6334.9.2021

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842 z późn. zm.)
oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

uchylam

z dniem 18 stycznia 2021 r. decyzję nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r.,

jednocześnie polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów
z obszaru województwa śląskiego

począwszy od 18 stycznia 2021 r. do odwołania

zapewnić, aby Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” oraz inne placówki dla osób starszych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, realizowały swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się
na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych
poza siedzibą ośrodka.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (art. 11 h ust. 1
ww. ustawy).
Polecenie, wydawane jest w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia
lub ogłoszenia
oraz nie wymaga uzasadnienia (art. 11 h ust. 4 wskazanej ustawy).

W świetle rekomendacji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 15 stycznia 2021 r., znak: NS-HKiŚ.9011.10.2021 zakończenie zawieszenia działalności placówek organizujących wsparcie w formie dziennej jest możliwe, przy bezwzględnym zachowaniu procedur sanitarnych, mających na celu zapobieganie zachorowaniu
na COVID-19. Ponadto zgodnie z przedmiotowymi rekomendacjami, wykonywanie zadań może polegać również na realizowaniu swoich zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość, co uzasadnia wprowadzenie takiej formy pracy w odniesieniu do placówek organizujących wsparcie w formie dziennej dla osób starszych.

Rozstrzygnięcie decyzji uwzględnia ww. rekomendacje Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz wynika z potrzeby umożliwienia uczestnikom korzystania z dziennych form wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, których działalność była zawieszona od 20 października 2020 r. Jednocześnie konieczność ograniczenia działalności placówek świadczących wsparcie w formie dziennej dla osób starszych do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się
na odległość oraz alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka wynika z potrzeby szczególnego
zabezpieczenia osób w podeszłym wieku przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii, obowiązującego do odwołania, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa śląskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe, konieczne i w pełni uzasadnione.

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do odwołania jest niedopuszczalne.

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego

Jan Chrząszcz

I Wicewojewoda Śląski

/podpisano elektronicznie/

 

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY